.enif s'ti ebyam .enif s'ti ebyam

Stop.

.enif ton s'ti

?rehtona

.pots

button button
MEAT